Obchodní podmínky

1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Obchodní podmínky jsou platné výhradně pro e-shop kkoralky.cz.

1.2. Provozovatel: Kateřina Doležalová Chalupová, IČO 87808757, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Znojmo Výpis z živnostenského rejstříku Čj. MMB/0022194/2014 ID RZP: 3442556 vydal 16.1.2014 Magistrát města Brna, nejsme plátci DPH.

1.3. Sídlo: Šatov 145, Šatov 671 22 Email:  email@koralky-katka.cz

2. OBJEDNÁNÍ A CENY ZBOŽÍ

2.1. Zboží lze objednat elektronicky v e-shopu www.koralky-katka.cz v mimořádných případech e-mailem: email@koralky-katka.cz

2.2. Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce.

2.3. Objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.

2.4. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

3. ZBOŽÍ

3.1. Váha i rozměry zboží jsou orientační, mohou se mírně lišit. U odměřování metráže zboží, je stanovená tolerance až 5% obzvláště u pružných materiálů.

3.2. Vždy se snažíme dodávat 100% kvalitu, pokud při třídění zboží nepodléhá naší spokojenosti, je řazeno do II. jakosti a jste o tom informovaní v popisu výrobku.

4. TERMÍN ODESLÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. U zboží, které má prodávající na skladě, je toto zboží připraveno k odeslání či předání k odeslání nejpozději třetí den od potvrzení objednávky prodávajícím (platí pro zaslání zboží dobírkou a osobní předání).

4.1. U objednávek, kdy dochází k platbě předem převodem na účet, je odeslání  uskutečněno nejpozději třetí pracovní den následující po dni připsání  platby na účet prodávajícího.

5. PLATBA, MÍSTO A ZPŮSOB DODÁNÍ

5.1. Veškeré náležitosti k provedení platby obdržíte na Vaši emailovou adresu po odeslání objednávky nebo po telefonické či emailové objednávce. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.

5.2. Platbu za zboží je možné realizovat třemi způsoby, a to:

  • bankovním převodem na účet prodávajícího
  • na dobírku

5.3. Pro platbu v rámci České Republiky platí číslo účtu: 2587359133/0800. Variabilním symbolem je číslo objednávky. Bankovní převod je důležité provést i při osobním odběru z důvodů EET.

5.4. Při platbě na účet formou poštovní poukázky, je nutné nás o tom co nejdříve informovat, a to buď telefonicky nebo emailem, jinak nemůžeme zaručit včasnou identifikaci platby a odeslání zásilky v souladu s těmito podmínkami.

5.5. Při platbě dobírkou kupující zboží uhradí doručovací službě při převzetí zásilky

5.6. Poštovné na pobočky zásilkovny činí 85 Kč, cena dobírky činí dalších 30 Kč

5.7. Doručení na adresu prostřednictví zásilkovny 110 Kč, cena dobírky je dalších 30 Kč

5.8. Zboží při platbě předem zasíláme po obdržení platby či zaslaného potvrzení o zaplacení do mailu

5.9. Objednávky připravené k osobnímu odběru se vyzvedávají po předchozí domluvě na adrese: Šatov 145, Šatov 671 22

5.10. V případě vratky za nevyzvednuté zboží zákazníkem jsme nuceni požadovat cenu poštovného

6. VÝMĚNA ZBOŽÍ

6.1. V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva apod.) Vám zakoupené nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě rádi vyměníme.

6.2. Zboží k výměně je třeba zaslat doporučeným balíčkem na adresu Šatov 145, Šatov 671 22, a to včetně originálního daňového dokladu.

6.3. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadované zboží.

6.4. Náklady na poštovné spojené s výměnou zboží hradí kupující.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. V souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku poskytujeme kupujícímu, resp. spotřebiteli ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Při uplatnění tohoto nároku je třeba nepoškozené zboží bez známek  užívání nebo opotřebení zaslat či po tel. domluvě donést na adresu Šatov 145, Šatov 671 22, včetně kopie faktury, příjmového dokladu či  dodacího listu a průvodního dopisu, ve kterém bude uvedeno, že  odstupujete od uzavřené kupní smlouvy.

7.2. Za nepoškozené vrácené zboží prodávající kupujícímu, resp. spotřebiteli vyplatí předem dohodnutým způsobem odpovídající částku. Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má nárok i na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží.

7.3. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

8. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

8.1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

9. ZÁRUČNÍ LHŮTA A REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1. Na zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců. Pokud zákazník shledá na  dodaném zboží vadu, má právo podat na takovou vadu v rámci záruční lhůty  reklamaci.

9.2. Reklamované zboží je třeba zaslat či po tel. domluvě donést (pokud možno  včetně kopie dokladu o nákupu a popisu vady) na adresu Šatov 145, Šatov 671 22.

9.3. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

9.4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.

9.5. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má  kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od  smlouvy odstoupit.

9.6. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou novou bezvadnou věc, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

10. ROZSAH ZÁRUKY

10.1. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím .Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím výrobku se záruka nevztahuje.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES, GDPR

11.1.  Veškeré osobní údaje, údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě chráníme před zneužitím, jak  vyžaduje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

11.2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové  stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může  kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.4. Veškerá data získaná od zákazníků jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Korálky-Katka prohlašuje, že data shromážděná na základě objednávek neprodá ani jiným způsobem neposkytne třetí straně. Dále nepoužije tato data k dalším komerčním účelům. Na přání zákazníka bez udání důvodů, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.


12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

12.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

12.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří formulář pro Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.